Nowe przepisy dotyczące pomiarów instalacji elektrycznej

Po zmianach w przepisach dot. zasad budowy instalacji elektrycznych w obiektach, zmieniły się również zasady związane z ich zabezpieczeniem. Zmiany wprowadzono dzięki nowemu prawu budowlanemu, oraz przepisom dotyczącym ochrony przeciwpożarowej

Zasady wykonywania pomiarów w instalacjach elektrycznych

prace kontrolno pomiaroweZmiany w przepisach budowlanych dotyczą również pomontażowych pomiarów odbiorczych i okresowych, w instalacjach o napięciu 1kV. Nowe przepisy wprowadziły zasadę pierwszeństwa ochrony życia i zdrowia użytkownika, a dopiero później zasilenia obiektu. Dzięki tej zasadzie znacząco zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, nawet w bardzo niebezpiecznych i trudnych układach prądowych. Z Ustawy Prawa Budowlanego wynika, że prace kontrolno pomiarowe obejmują również badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, środków ochrony od porażeń, oporności izolacyjnej, oraz uziemień aparatów. Obowiązek przestrzegania tego przepisu potwierdza również ustawa Prawa Energetycznego. Możemy tam znaleźć odpowiednie zapisy, dotyczące racjonalnej i oszczędnej gospodarki energetycznej, przy zachowaniu prawidłowych zasad bezpieczeństwa obsługi i środowiska. Istotne w tych zapisach jest także, zachowanie zgodności z wymaganiami poszczególnych przepisów: prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwporażeniowej oraz dozoru technicznego.

Obowiązek kontroli nie dotyczy natomiast: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego i letniskowego, oraz obiektów gospodarczych. Istotne jest również stosowanie odpowiednich norm, o czym czytamy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, gdzie istnieje zapis, odnośnie możliwości powoływania Polskich Norm w przepisach prawnych.